KM PSP w Elblągu:
82-300 Elbląg, ul. Bema 17
tel. 55 641-30-00 (sekretariat - w dni robocze w godz. 7:30-15:30),

Kierownictwo KM PSP w Elblągu:

Komendant Miejski PSP: st. bryg. Tomasz Świniarski.
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP:  st.bryg. Mariusz Kołecki.

Na terenie Gminy Pasłęk działa

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3. w Pasłęku:
14-400 Pasłęk, ul. Bohaterów Westerplatte 9a,
tel./fax,55-649-52-45 lub 55-649-52-46 (codziennie całą dobę),


tel. 55-649-52-45 (dowództwo JRG - w dni robocze w godz. 7:30-15:30),

Dowódca JRG Pasłęk: asp.sztab. Mirosław Czyszejuk

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH
(przy każdej potrzebie uzyskania pomocy):

998 lub 112

Struktura organizacyjna KM PSP Elbląg:
- Komendant Miejski PSP,
- zastępca Komendanta Miejskiego PSP,
- jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 1 w Elblągu,
- jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 2 w Elblągu,
- jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 3 w Pasłęku,
- wydział ds. operacyjno-szkoleniowych, w tym Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego,
- sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych,
- sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych, w tym stanowisko pracy ds. bhp,
- stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych,
- stanowisko pracy ds. finansowych.


Powierzchnia obszaru chronionego przez JRG nr 3 w Pasłęku to ok. 852 km2 (4 gmin, w tym 2 gminy o charakterze miejsko-wiejskim oraz 2 gminy wiejskie), który zamieszkuje ok. 35 tys. osób.
Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone przez liczącą 38 etatów wspomagane przez 140 strażaków ochotników. Krótka charakterystyka Państwowej Straży Pożarnej.Państwowa Straż Pożarna to zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są:
- Komenda Główna;
- komendy wojewódzkie;
- komendy powiatowe (miejske);
- Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły;
- jednostki badawczo-rozwojowe;
- Centralne Muzeum Pożarnictwa

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnią funkcjonariusze pożarnictwa, zwani strażakami.Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
- kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
- prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
- współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
- realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

http://www.straz.elblag.com.pl/