Niniejszym informuję, że w dniu 4 września 2020 roku (piątek) o godzinie 9.00 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, w zdalnym trybie obradowania, z następującym porządkiem obrad:

CZĘŚĆ I w Pasłęckim Ośrodku Kultury (sala widowiskowo – kinowa) – godz. 900

Z uwagi na epidemię COVID-19 oraz warunki organizacyjne przyznanie stypendiów odbędzie się z udziałem stypendystów oraz ich przedstawicieli ustawowych natomiast wręczenie odznaczeń odbędzie się wyłącznie z udziałem osób wyróżnionych.

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyznanie stypendiów Burmistrza Pasłęka uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

Około godziny 1000

 1. Wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 2. Wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.
 3. Wręczenie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnią Służbę.

CZĘŚĆ II w zdalnym trybie obradowania - około godziny 1130

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 25 czerwca i 5 sierpnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
 6. Ocena przygotowania gminnych placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2020/2021.
 7. Ocena realizacji przedsięwzięć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w sezonie wakacyjnym 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania publicznego (dotyczy udzielenia dotacji na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 w msc. Rogajny)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania publicznego (dotyczy udzielenia dotacji na przebudowę skrzyżowania dróg: ul. Boh. Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2020-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pasłęk”.
 14. Zapytania i wnioski sołtysów.
 15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

mgr Marian Matuszczak