Zachęty lokalne

 

Starając się w jak największym stopniu podnieść jakoś obsługi przedsiębiorcy w Urzędzie Miejskim w Pasłęku powołano Punkt Obsługi Inwestora, do którego zadań należy:

 

- asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;

- oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,

- udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora;

- oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wspierane także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

 

Gmina Pasłęk oferuje potencjalnym inwestorom - przedsiębiorcom zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w postaci pomocy de minimis.

 

ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W FORMIE POMOCY DE MINIMIS:

 

Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

(link)

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA - PODSTREFA PASŁĘK

 

Podstrefa Pasłęk wchodząca w skład Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została ustanowiona 7 września 2004 roku. Sam fakt istnienia W-M SSE na terenie miasta Pasłęka ma charakter prestiżowy i stanowi pozytywną wizytówkę gospodarczą gminy.

Włączenie gruntów komunalnych do W-M SSE nie pozbawia gminy możliwości samodzielnego ich sprzedawania w drodze przetargów. Gmina nie ponosi żadnych dodatkowych obciążeń lub strat z tytułu włączenia gruntów do W-M SSE.

Doświadczenie wykazuje, że tereny inwestycyjne włączone do W-M SSE cieszą się większym zainteresowaniem inwestorów niż tereny poza strefą, daje to gminie większą możliwość pozyskania inwestorów.

Podstrefa Pasłęk to trzy kompleksy gruntów o łącznej powierzchni 14,1 ha, w tym:

 

kompleks nr 1 o powierzchni 2,6 ha - położony przy ulicy Kraszewskiego (oczekuje na inwestorów),

kompleks nr 2 o powierzchni 4,8 ha – położony przy ulicach Bohaterów Westerplatte – Firmowa (fabryka mebli),

kompleks nr 3 o powierzchni 6,7 ha – położony przy ulicy Dworcowej (oczekuje na inwestorów).

 

Na wyżej wymienionych terenach obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pozwalające na realizację inwestycji przemysłowych.

Wszystkie trzy kompleksy podstrefy Pasłęk posiadają podstawową infrastrukturę techniczną pozwalająca na realizacje inwestycji. Każdego roku tereny podstrefy są dozbrajane w nową infrastrukturę techniczną w celu ich uatrakcyjnienia.

 

http://www.wmsse.com.pl/tereny-inwestycyjne

 

 

Wsparcie dla pracodawców i przedsiębiorców

 

Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" www.crep.pl

Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Stowarzyszenie realizuje szereg programów przy współpracy z Urzędami Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej z kilkunastu powiatów województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego.

Stowarzyszenie ”CREP”

ul. Józefa Piłsudskiego 11A; 14-400 Pasłęk

tel. 55 248 10 91,92,93

fax. 55 248 10 90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu www.elblag.up.gov.pl

Współpraca w zakresie zatrudniania pracowników, zgłaszanie ofert, formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców, informacja o zatrudnianiu niepełnosprawnych, cudzoziemców z UE i EOG, cudzoziemców spoza UE i EOG.

ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg
tel: 55 237 67 00
fax: 55 237 67 99

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Portal Funduszy Europejskichwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

Odwiedzając ten portal dowiesz się więcej o zasadach działania funduszy, zapoznasz się z prawem i dokumentami, znajdziesz adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa

Telefony do konsultantów: (22) 626 06 32, (22) 626 06 33

Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.warmia.mazury.pl

Dowiedz się jak działa program, jakie instytucje go realizują, jakie są możliwości dotowania projektów poza dotacjami bezpośrednimi. Zobacz projekty realizowane w regionie i ich efekty. Doszkalaj się ze sposobów wdrażania i rozliczania projektów na szkoleniach.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Telefony do konsultantów: 801 101 101, (22) 542 22 73, (22) 542 24 38, (22) 542 27 31

Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój www.power.gov.pl

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program wspiera innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. W programie, oprócz środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępne są także fundusze Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa

Telefony do konsultantów: (22) 626 06 32, (22) 626 06 33

Serwis Programu Polska Cyfrowa www.polskacyfrowa.gov.pl

Cel Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa to wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia, ponieważ pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków. Na portalu dowiesz się więcej o zasadach działania tego programu, zapoznasz się z prawem i dokumentami, znajdziesz adresy punktów informacyjnych oraz informacje o szkoleniach i konferencjach.

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa

Telefony do konsultantów: (22) 626 06 32, (22) 626 06 33

Serwis Programu Inteligentny Rozwój www.poir.gov.pl

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma na celu wsparcie tworzenia nowych mikro i średnich przedsiębiorstw, a także rozwój tych, które już istnieją. W ramach programu możliwe jest pozyskanie dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców: samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki.

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa

Telefony do konsultantów: (22) 626 06 32, (22) 626 06 33

Serwis Programu Infrastruktura i Środowiska www.pois.gov.pl

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone są również na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa

Telefony do konsultantów: (22) 626 06 32, (22) 626 06 33

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich www.arimr.gov.pl www.sporol.warmia.mazury.pl

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowane będą projekty wspierające rozwój obszarów wiejskich poprzez m.in.: ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, poprawę konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, poprawę organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym oraz zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33 , 02-822 Warszawa
kontakt telefoniczny: infolinia - 7 dni w tygodniu w godz. 7 - 21: 0 800 38 00 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR, 10-038 Olsztyn, ul. św. Wojciecha 2
kontakt telefoniczny: 89 521 09 20/22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

Informatorium PARP udziela informacji o programach pomocowych realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które mają na celu wsparcie dla małych i średnich firm

telefony do konsultantów: 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93, 0 801 33 22 02
godziny pracy: pn.-pt. 10.00-16.00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizując zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Od 2011r. poszerzyło zakres działalności i pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko. Obecnie jest jednym z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce.


ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
tel.: 22 39 07 401, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – www.nfosigw.gov.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – www.wfosigw.pl

Środki unijne i krajowe dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń, jednostek samorządowych, wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych na realizację inwestycji związanych z poprawą stanu środowiska.

 

 

Informacja o uregulowaniach prawnych i pomocy publicznej

 

https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy

 

https://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne