Pasłęk liczy obecnie 12671 mieszkańców i jest siedzibą gminy - Miasta i Gminy Pasłęk, która obejmuje łącznie obszar o powierzchni 26439 hektarów zamieszkały przez 20137 stałych mieszkańców. Jest to największa gmina typu miejsko-wiejskiego w województwie warmińsko-mazurskim, zarówno pod względem obszaru jak i liczby ludności. Pasłęk jest też atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. Inwestowaniu w Pasłęku sprzyja zawsze przychylna i otwarta na propozycje współpracy postawa władz samorządowych, które pragną, aby Pasłęk stał się miejscem pomnażania kapitału sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi miasta. Chcemy, by inwestujący w Pasłęku uznali to miasto za swoje i znaleźli tu „swoje miejsce na ziemi - swoją małą ojczyznę".

W skład gminy wchodzi 38 sołectw. Użytki rolne zajmują 74 % ogółu powierzchni. Na terenie Gminy Pasłęk, na dzień 10 listopada 2015 roku, działa 878 firm, które są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). CEiDG jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi.

Na terenie gminy funkcjonują m.in. następujące instytucje:

 • 5 szkół podstawowych (Pasłęk, Zielonka Pasłęcka, Rogajny)
 • 2 zespoły szkół ponadpodstawowych (Pasłęk)
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Pasłęk)
 • 2 przedszkola (Pasłęk)
 • 3 biblioteki publiczne (Biblioteka Publiczna w Pasłęku oraz jej Filie w Rogajnach i Zielonce Pasłęckiej)
 • Pasłęcki Ośrodek Kultury (Pasłęk)
 • kino (w POK Pasłęk)
 • 9 klubów sportowych (Pasłęk, Rogajny, Rzeczna)
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Pasłęk)
 • Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
 • 6 aptek (Pasłęk)

Miasto i gmina w zakresie bazy hotelowo - gastronomicznej oferuje odwiedzającym między innymi: dom gościnny w Dawidach, gospodarstwa agroturystyczne w: Sałkowicach, Aniołowie, Marzewie, Krośnie, Mariance, Rydzówce, Borzynowie i Stegnach oraz obiekty gastronomiczne w Pasłęku, Zielonym Grądzie i Rzecznej.

Infrastruktura techniczna:

 • długość dróg publicznych wynosi 155 km przy gęstości 0,59 km/km2
 • na terenie miasta i gminy dobrze jest rozwinięta sieć komunikacyjna. Przez gminę Pasłęk przebiega linia kolejowa w kierunku Elbląga i Olsztyna. Połączenie z poszczególnymi miejscowościami zapewnia PKS
 • na terenie miasta z wodociągu korzysta 97,5% ludności, z kanalizacji 85,7%
 • na terenie całego miasta i gminy zwodociągowanie wynosi 59%
 • ilość abonentów telefonii przewodowej - 17,6 na 100 mieszkańców